GLOBAL SAI
Zo’n duizend jaar geleden werd in Japan de hoge kunst van zwaardsmeden ontwikkelt om de gevreesde Samurai strijders van sterke en scherpe messen te kunnen voorzien. Vandaag de dag produceert Global nog steeds, volgens deze eeuwenoude Samurai traditie, de hoogste kwaliteit messen. Zoals de Samurai zwaarden in het verleden is elk mes zorgvuldig gewogen om een perfecte balans in de hand te creëren. Het hygiënisch veilig glad en naadloos afgewerkt ontwerp elimineert voedsel en vuilresten. Net zoals de mooie Samurai zwaarden onderscheidend waren, brengt Global met zijn messen onderscheid aan voor de chef kok, professionele kok of amateur kok.
 
Het is uitzonderlijk voor een product reeks dat na zoveel jaar, Global zo populair en modieus is gebleven zonder ingrijpende wijzigingen in het ontwerp. Ondanks dat wij trots zijn op dit succes en de tijdloosheid van ons design, zijn wij van mening dat het nu tijd wordt om dit succes verder uit te bouwen middels een nieuwe serie die overeenstemt met de tijd van nu. Wij zijn dan ook zeer trots op onze nieuwste ontwikkeling. 
                                                                      
GLOBAL SAI
 
Global introduceert zijn eerste nieuwe messenlijn in dertig jaar.
 
Met de Global SAI messen volgen we dezelfde traditie als de Global Classic messen die door de geschoolde Japanse ambachtslieden van de Yoshikin fabrieken op dezelfde manier gemaakt worden. Al onze ervaring in het vervaardigen van holle roestvrij stalen grepen en de moderne lemmet technologie wordt door hen belichaamd.
 
Komin Yamada introduceert het nieuwe  totaalontwerp; met ergonomische grip, drie lagen staal, afzonderlijk gehamerd lemmet en messcherp, spiegelend gepolijste snede.  Verwelkom een nieuw Global mes in een nieuwe globale wereld.
 
Om vooruit te kijken moeten we echter nog even in de achteruitkijkspiegel kijken. In 1983 is al uitvoerig geschreven over Komin Yamada’s ontwerp van het eerste Global mes. Het werd onmiddellijk geprezen vanwege zijn vernieuwend ontwerp. Japans vakmanschap, kwaliteit en precisie worden gecombineerd met een onfeilbaar en hedendaags gevoel voor design dat zelf een handelsmerk is geworden. Het Global mes werd, en is nog steeds, een ware wereldklassieker qua product en ontwerp dat zijn weg heeft gevonden naar praktisch ieder huis van liefhebbers van eten over de hele wereld.
 
Maar er is wel wat veranderd sinds 1983. We leven in een andere wereld. Toen Komin Yamada, nu dertig jaar later, toestemming kreeg om een nieuwe messenlijn te ontwerpen, was zijn uitgangspunt de wereld van vandaag en de moderne tijdsgeest.
 
Messenontwerp in een globale context
 
- Het ontwerp moet de context weerspiegelen waarin het mes functioneert. Global is een internationaal merk en de nieuwe Global Sai moet in een globale context opereren, zegt Komin Yamada.
Geduld is een Japanse deugd. Maar er zijn nog zes andere deugden. Hier haalde Komin Yamada voor een deel zijn inspiratie uit bij het ontwerpen van de nieuwe messenlijn.
- Ik zie een toenemende bewustwording onder gewone mensen, een houden van en zelfs liefde voor de natuurlijke wereld, de materialen en voor de ander. Een terugkeer naar meer menselijke waarden, deugden zo u wilt. De zeven stippen op het handvat vormen mijn commentaar op dat onderwerp. De traditionele Japanse bushido (erecode) kent zeven deugden. Ik geloof dat we die richting opgaan.
 
Dat Komin Yamada met de zeven deugden van de Samurai flirt, is natuurlijk niet toevallig. Global is stevig geworteld in de duizend jaar oude tradities van de traditionele zwaardenmakerij.
Individualisme zonder egoïsme.
 
Het totaalontwerp van het mes is ook anders dan dat van zijn voorganger. Het nieuwe mes is zachter, ronder en uitgesproken van vorm. Het is organisch en levendig, wat het best tot uiting komt in het meest opvallende kenmerk van het mes – het gehamerde lemmet. Natuurlijk is ieder lemmet afzonderlijk gehamerd. Dit geeft ieder mes zijn unieke persoonlijkheid.
- een exclusief kenmerk dat geen enkel ander mes uit de reeks heeft.
- Dit is iets dat heel erg van deze tijd is, zegt Komin Yamada. Meer dan ooit willen we uitdrukking geven aan onszelf en onze persoonlijkheid. We willen die invloedssfeer delen en naar een hoger niveau tillen. Een individualisme zonder egoïsme.
 
Wat ons naar de naam brengt.
 
Sai – een kleurrijke persoonlijkheid.
 
Yoshikin, de Japanse producent van metaalproducten en tafelgerei van Global messen, heeft zich tot doel gesteld om optimaal gebruik te maken van het potentieel aan schoonheid en kleur, inherent aan het materiaal van al zijn producten. Samen met Komin Yamada en zijn allesomvattende ontwerpprincipes hebben ze de naam ‘Sai’ bedacht als toevoeging aan de naam Global.
‘Sai’ betekent kleurrijk, opvallend, iets dat ook van een persoon of persoonlijkheid kan worden gezegd.
- Ik zie Global Sai als een kleurrijke persoonlijkheid, zegt Komin Yamada. Een levendig en speels contrast met conformiteit. Een charismatische kosmopoliet.
Het rode, gestileerde Japanse kanji teken op het lemmet van het mes is het teken voor Sai.
 
Design moet functie zijn. En andersom
 
Met alle respect voor design; Komin Yamada zal niets ontwerpen zonder het belangrijkste doel uit het oog te verliezen: functie. Iets anders zou ondenkbaar zijn. Functie en design zijn volgens Komin Yamada onlosmakelijk met elkaar verbonden.
- Functie en design moeten natuurlijk zijn en elkaar niet in de weg staan, zegt hij. Ze vormen een eenheid, zijn vervlochten, twee zijden van dezelfde munt, onherroepelijk onscheidbaar.
Dit brengt ons terug bij het gehamerde oppervlak van het lemmet. Niet alleen is het een lust voor het oog van design liefhebbers, het gehamerde lemmet zorgt met zijn lage holtes voor luchtzakjes tussen het voedsel dat moet worden gehakt, in dobbelsteentjes gesneden of gescheurd. Hierdoor kunnen de etenswaren langs het lemmet glijden zonder dat ze blijven plakken en laten ze sneller los. De tijd die in de keuken moet worden doorgebracht wordt hiermee eenvoudiger en plezieriger.
 
Een ander nieuw kenmerk is de ergonomische duimgreep in het handvat. De duim rust ontspannen in de overgang tussen handvat en lemmet, waardoor een zorgeloze en ontspannen, maar stevige grip wordt verkregen. Het handvat is een stuk langer dan bij de traditionele Global messen, waardoor het met iedere denkbare greep perfect mogelijk is om het mes te sturen. En zoals het handvat van het klassieke Global mes, is ook het Global Sai mes perfect gebalanceerd met zeezand. Een voorwaarde voor de vele uren die in de keuken worden doorgebracht.
Een splinternieuw type staal en een handgepolijste, spiegelende snede.
 
Ook het materiaal dat in het mes wordt gebruikt en de snede zelf zijn veranderd. In tegenstelling tot het klassieke Global mes, is het Global Sai mes een drievoudig stalen mes. De twee buitenste lagen staal in het lemmet zijn gemaakt van de zachtere staallegering SUS 410. De binnenste laag is de door fabrikant Yoshikin gepatenteerde legering CROMOVA 18. Ofwel, Global’s eigen legering met 18% chroom en een geheim percentage molybdeen en vanadium. Het handvat is gemaakt van een 18/8 staallegering. Beide, voor Global messen nieuwe legeringen SUS 410 en 18/8, dragen er toe bij dat de Global SAI messen beter bestand zijn tegen roest- en corrosievorming en veel minder breukgevoelig zijn. De iets zachtere buitenlagen van het lemmet zijn bovendien relatief makkelijk te slijpen.
 
Het CROMOVA 18 als toegepast in de Global SAI reeks is gehard tot 58-59 Rockwell, nog harder dan bij de traditionele Global messen (56-58 Rockwell) Hierdoor is de smalle, spiegelglad gepolijste snede uiterst scherp en blijft deze ook langer scherp.
 
Een nieuwe klassieker?
 
Of de Global messenlijn net zo succesvol zal zijn als zijn voorganger moet nog worden bewezen. Er is in ieder geval aan alle noodzakelijke voorwaarden voldaan voor een nieuwe globalisatiegolf over de hele wereld.
 
Een ding is zeker: Yoshikin en Komin Yamada hebben een kwalitatief hoogwaardig keukenmes ontworpen dat zowel in tijd als in de hand perfect in balans is.
 
De nieuwe Global SAI in zeven opsommingtekens
 
Een onberispelijk keukengerei waarin vorm, functie, ergonomie en vakmanschap nauwkeurig samenwerken om een ondeelbare, kleurrijke en persoonlijke eenheid te vormen.
Nieuw totaalontwerp
Afzonderlijk gehamerd lemmet
Hand gepolijst 
Ergonomisch en functioneel ontwerp
Drie lagen staal – CROMOVA 18 2 x sus 410 staal
Spiegelglad gepolijste messcherpe snede
Sterkere gelaste verbinding, minder breuk
 
Bushido – Weg van de krijger.
Komin Yamada’s flirt met de erecode van de Samurai en morele principes, geïnspireerd op het confucianisme en boeddhisme. 
Gi - Moraliteit
Yuki - Moed
Jin - Goedheid
Rei - Respect
Makoto - Eerlijkheid
Meiyo - Eer
Chugi - Loyaliteit
 
A thousand years ago in Japan, the high art of sword forging was developed to equip the dreaded Samurai warriors with strong and sharp blades. Today, Global still produces high quality blades according to this ancient tradition. Like the Samurai swords in the past, every knife is carefully weighted to create a perfect balance in the hand. The hygienically safe, smooth, and seamless design removes food and dirt. The Global knives are a distinctive tool - just like the Samurai swords of old - for any professional or amateur cook.
 
It is unusual for a product range to remain popular and fashionable for so many years without any substantial changes in design. Although we are proud of this success and the timelessness of our design, we believe now is the time to build on our success through the introduction of a modern series. We are very proud of our latest creation.
                                                                                                                                                    
GLOBAL SAI
 
Global launches its first new knives in thirty years.
 
The Global Sai knives follow the same tradition as our Global Classic knives and are made by skilled Japanese craftsmen of the Yoshikin factory. All of their experience in manufacturing hollow stainless steel grips and modern blade technology is applied to create a beautiful knife.
 
Komin Yamada introduces the new design; with an ergonomic grip, three layers of steel, individually hammered blade, and mirror polished edge. Please welcome a new Global knife to a new global world.
 
In order to look forward, we must first look in the rearview mirror. In 1983, many people wrote about Komin Yamada’s design of the first Global knife. The knife was immediately praised for its innovative design. Japanese craftsmanship, quality, and precision were combined with an infallible and contemporary sense of design that in itself became a trademark. The Global knife became - and still is - a true classic in terms of production and design and has found its way into almost every food lover’s home around the world.
 
However, things have changed since 1983. We live in a different world now. When Komin Yamada - now thirty years later - was asked to design a new set of knives, his starting point was the world of today and the modern zeitgeist.
 
Knife design in a global context
 
- The design should reflect the context in which the blade is used. “Global is an international brand and the new Global Sai must work in a global context,” says Komin Yamada.
Patience is a Japanese virtue. However, there are six other virtues. Komin took inspiration from these virtues in designing the new knives.
 
- “I see a growing awareness among ordinary people - a love for the natural world, materials, and for each other. A return to more human values and virtues, if you will.” The seven dots on the handle are part of my commentary on that topic. The traditional Japanese bushido (code of honor) has seven virtues. I believe we are heading in that direction.
 
The fact that Komin Yamada flirts with the seven virtues of the Samurai is of course not incidental. Global is firmly rooted in the thousand year old tradition of sword craftsmanship.
 
Individualism without selfishness
 
The overall design of the blade is different from that of its predecessor. The new blade is softer, rounder, and has a more defined design. It is organic and alive, something which is best reflected in the most striking feature of the knife: it’s hammered blade. Of course, each blade is hammered separately. This gives each knife a unique personality.
 
- An exclusive characteristic that can not been seen in any other blade in the series.
- This is something that is very much of this time, says Komin Yamada. More than ever, we want to express ourselves and our personality. We want to share our sphere of influence and bring it to a higher level. Individualism without selfishness.
 
Which brings us to the name.
 
Sai - a colorful personality
 
Yoshikin, the Japanese manufacturer of metal products and tableware for Global, has set itself the goal of making the best use of the potential of beauty and color, inherent to the material of all of its product. Along with Komin Yamada and his comprehensive design principles, they have coined the name ‘Sai’ as an addition to the name Global.
 
‘Sai’ means colorful, striking, something that can be said of a person or personality.
 
- I see Global Sai as a colorful personality, says Komin Yamada. A lively and playful contrast to conformity. A charismatic cosmopolitan.
 
The red, stylized Kanji character on the blade of the knife is the character for Sai.
 
Design goes hand in hand with function – and vice versa
 
With all respect to design, Komin Yamada will never lose sight of the main goal – function – while designing a knife. Anything else would be unthinkable. Function and design are inseparable according to Komin Yamada.
 
“Both function and design must come naturally and not stand in the way of each other,” he says. “They are intertwined, two sides of the same coin, irrevocably inseparable.”
 
This brings us back to the hammered surface of the blade. Not only is it a feast for the eyes for design lovers, the hammered blade – with its small holes – creates pockets of air between the food to be chopped. This allows the food to slide along the blade and let go of the knife much faster. The time spent in the kitchen becomes a lot easier and more enjoyable.
 
Another new feature is the ergonomic thumb grip on the handle. The thumb rests between the handle and the blade, allowing a carefree and relaxed, but firm, grip. The handle is a considerably longer than traditional Global knives, making it possible to move the knife with any conceivable grip. And just like the handle of the classic Global knife, the Global Sai is also perfectly balanced using sea sand. A prerequisite for the many hours spent in the kitchen.
 
A brand new type of steel and a hand-polished, mirror-cut.
 
Also the material used in the knife and the cutting edge itself have been altered. In contrast to the classic Global knife, the Global Sai is a three-layered steel knife. The two outer layers of steel in the blade are made of a softer alloy steel: SUS 410. The inner layer is an alloy patented by Yoshikin: CROMOVA 18, or Global’s proprietary alloy with 18% chromium and a secret percentage of molybdenum and vanadium. The handle is made of a 18/8 steel alloy. Both - SUS 410 and 18/8 - help to ensure that the Gobal Sai knives are more resistant to rust and corrosion and are much less susceptible to breaking. The slightly softer outer layers of the blade are also relatively easy to sharpen.
 
The CROMOVA 18, as used in the Global Sai series, is hardened to 58-59 Rockwell, even harder than the traditional Global knives (56-58 Rockwell). As a result, the narrow mirror-polished edge is extremely sharp and will remain so for a long time.
 
A new classic?
 
Whether the Sai series will be just as success as its predecessor remains to be seen. In any case, the knives meet all the necessary conditions to cause a new wave of globalization.
One thing is certain: Yoshikin and Komin Yamada have designed a high quality kitchen knife that is adapted to modern times and fits perfectly in the hand.
The new Global Sai in seven points:
 
An immaculate kitchen utensil in which form, ergonomics, and precise craftsmanship are combined to create a minute, colorful, and personal whole.
·      New total design
·      Individually hammered blade
·      Hand polished
·      Ergonomic and functional design
·      Three layers of steel - CROMOVA 18 2 x SUS 410 steel
·      Smoothly polished cutting edge
·      Stronger welded joints, less chance of breaking
 
Bushido - Way of the warrior
Komin Yamada’s flirtation with the honor code of the Samurai and moral principles inspired by Conficianism and Buddhism.
·      Gi - Morality
·      Yuki - Courage
·      Jin - Goodness
·      Rei - Respect
·      Makoto - Honesty
·      Meiyo - Honor
·      Chugi - Loyalty