Algemene voorwaardenGeneral terms

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden
 
Definities
1.1 Onder verkoper wordt in deze voorwaarden verstaan de besloten vennootschap La Cucina Import B.V.
1.2 Onder koper wordt in deze voorwaarden verstaan de partij die producten en/of diensten afneemt van de verkoper.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen gedaan door verkoper, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.2. Indien een koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk weerspreekt en/of naar eigen algemene voorwaarden verwijst, wordt een overeenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.
2.3. Te allen tijde geldt dat algemene voorwaarden van de koper de verkoper slechts binden, indien de verkoper deze schriftelijk heeft aanvaard.
Offertes
3.1 Offertes van verkoper vinden schriftelijk plaats en zijn vrijblijvend. Mondeling gedane toezeggingen binden de verkoper niet. Offertes vervallen indien de koper ze niet binnen een redelijke termijn aanvaardt. Zij vervallen in ieder geval indien de aanvaarding van de offerte aan een door de verkoper gestelde termijn is gebonden en deze is verstreken.
3.2 Maten, gewichten, afbeeldingen en gegevens in offertes, aanbiedingen, catalogi, circulaires en ander reclamemateriaal zijn vrijblijvend en dienen ter illustratie. Alle door verkoper genoemde prijzen zijn “af” magazijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Acceptatie
4.1 Na acceptatie van een offerte zal de verkoper de overeenkomst schriftelijk aan de koper bevestigen.
4.2 De overeenkomst is voor de verkoper eerst bindend nadat en voorzover deze door hem schriftelijk is bevestigd aan de koper.
4.3 De bevestiging wordt geacht juist te zijn, tenzij binnen 8 werkdagen na de verzending van deze bevestiging bezwaren van de koper daartegen zijn ontvangen.
Bevoegdheid
5.1 Uitsluitend degene die krachtens de statuten van de verkoper en/of een inschrijving in de daartoe bestemde registers van de Kamer van Koophandel en Fabrieken bevoegd zijn haar te binden, kunnen voor de verkoper overeenkomsten aangaan.
5.2 Vertegenwoordigers en agenten kunnen de verkoper slechts binden, indien zij daartoe bevoegd zijn door de verkoper.
Wijzigingen
6.1 Wijziging in een overeenkomst en afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht, indien zij schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.
6.2 In het geval, na het sluiten van een overeenkomst tussen de verkoper en de koper, sprake is van wijziging van de hoogte van omzetbelasting, lonen, overige belastingen, invoerrechten, heffingen, premies voor de werknemersverzekeringen en/of andere lasten, opgelegd van overheidswege c.q. na de totstandkoming van een nieuwe CAO, dan wel wijziging van prijzen van grondstoffen en/of materialen, is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, te wijzigen, indien en voorzover deze wijzigingen van invloed zijn, dan wel kunnen zijn, op de uitvoering van deze overeenkomst.
6.3 Indien de verkoper van zijn hierboven bedoelde bevoegdheid gebruik maakt en de overeengekomen prijs wenst te verhogen na het sluiten van een overeenkomst, is de koper bevoegd de overeenkomst binnen drie weken te ontbinden met inachtneming van de daarvoor bestaande wettelijke bepalingen, behoudens voorzover de bevoegdheid tot prijsverhoging uit de wet voortvloeit.
Kwaliteit, reclame
7.1 De verkoper verbindt zich jegens de koper om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de bevestiging omschreven.
7.2 De verkoper verbindt zich jegens de koper om goederen te leveren, die van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn.
7.3 Alle door de koper beweerde rechten wegens tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van verkoper dienen schriftelijk per post en/of per telefax te worden ingeroepen binnen 2 werkdagen nadat de koper het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij gebreke waarvan de rechten van koper terzake vervallen. De rechten van de koper vervallen eveneens indien hij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verkoper zelf een vermeend gebrek heeft trachten te (doen) verhelpen.
Leveringstijd
8.1 De leveringstijd wordt door de verkoper bij benadering vastgesteld en geldt in het beginsel niet als een fatale termijn.
8.2 Er kan slechts sprake zijn van een fatale termijn indien een precieze datum in de bevestiging van de verkoper is vastgelegd waarop de levering moet geschieden, welke datum tevens expliciet als fatale termijn is aangeduid.
8.3 De leveringstijd is vastgesteld in de verwachting dat de verkoper de van derden te betrekken zaken tijdig krijgt geleverd. Indien deze verwachting ongegrond blijkt, ook al is zulks het gevolg van reeds bij het sluiten van de overeenkomst te voorziene omstandigheden, zal de leveringstijd met evenveel dagen worden verlengd als de opgetreden vertraging heeft geduurd. De leveringstijd zal ook worden verlengd, indien de koper na het sluiten van een overeenkomst deze wijzigt of anderszins de uitvoering ervan vertraagt.
8.4 Overschrijding van de door de verkoper bij benadering vastgestelde leveringstijd geeft de koper geen aanspraak op vergoeding van de schade, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk uit de wet blijkt.
8.5 Overschrijding van de door de verkoper bij benadering vastgestelde leveringstijd geeft de koper geen recht, zich zijnerzijds niet behoorlijk en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens de verkoper te voldoen.
8.6 Indien de koper van mening is dat de overschrijding van de door de verkoper bij benadering vastgestelde leveringtijd voor hem als onredelijke bezwarend moet worden aangemerkt, is de koper verplicht om de verkoper bij aangetekende brief alsnog een redelijke leveringstijd te stellen.
8.7 De koper is verplicht na verzending van de hierboven bedoelde kennisgeving in overleg te treden met de verkoper terzake de overschrijding van de leveringstijd.
Levering
9.1 De verkoper verplicht zich jegens de koper om de goederen op zodanige wijze te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet), dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
9.2 De goederen zullen door de verkoper worden bezorgd op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats.
9.3 Het transport van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de koper. Koper dient zelf zorg te dragen voor een eventuele verzekering, ook in het geval van franco-leveringen.
9.4 Bij weigering van een zending, van welke weigering een door de vervoerder afgegeven schriftelijke verklaring voldoende bewijs oplevert, is de verkoper niet verplicht de goederen opnieuw aan te bieden, alvorens de koper heeft betaald.
Afnameverplichting
10.1 De koper is verplicht om het gekochte af te nemen. Indien de koper weigert het gekochte af te nemen, zal de verkoper de koper een laatste termijn van een week stellen om het gekochte alsnog af te nemen, tenzij de verkoper uit de mededeling van de koper kan afleiden dat deze weigerachtig zal blijven tot afneming van het gekochte.
10.2 Blijft de koper (ook na het stellen van een laatste termijn) in gebreke het gekochte af te nemen, dan heeft de verkoper het recht te zijner keuze nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij deze middels een buitengerechtelijke verklaring te annuleren dan wel te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding jegens de koper.
Opslag
11.1 Indien om welke redenen dan ook de koper niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal de verkoper, voor zover zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, de goederen op verzoek van de koper bewaren en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat zij bij de koper bezorgd zijn.11.2 De koper is verplicht aan de verkoper de opslagkosten volgens het bij de verkoper gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip dat de goederen voor eerste verzending gereed zijn.
Eigendomsvoorbehoud

12.1 Het eigendom van geleverde of nog te leveren zaken blijft bij de verkoper en gaat eerst over, wanneer de koper de verschuldigde prijs, renten, kosten, boetes en schadevergoedingen terzake van de geleverde zaken, inclusief voorafgaande en opvolgende leveringen zal hebben voldaan.
12.2 Het is de koper verboden om voor het tijdstip van de door hem verschuldigde prestaties, dus voor het moment waarop de koper eigenaar is geworden van de hiervoor bedoelde zaken, deze zaken aan derden hetzij in eigendom over te dragen, hetzij in zekerheid te geven, dan wel in de feitelijke macht van een derde te brengen.
12.3 De koper is slechts gerechtigd tot wederverkoop van de in eigendom voorbehouden goederen, indien dat door de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk wordt toegestaan, waarbij altijd de voorwaarde zal gelden dat wederverkoop slechts plaatsvindt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de koper.
12.4 Indien de koper gerechtigd is tot doorverkoop, terwijl de koper zijnerzijds zijn prestatie nog niet geleverd heeft, is de koper, hetzij verplicht van de derde-koper betaling in contanten te bedingen, hetzij verplicht de goederen onder eigendomsvoorbehoud te leveren aan de derde-koper, hetzij op andere wijze zekerheid te verkrijgen voor betaling van de goederen aan de derde-koper.
12.5 Bij overschrijding van de voornoemde verplichtingen van de koper wordt de koopprijs ten volle en ineens opeisbaar.
12.6 Onverminderd de vorige aan hem toekomende rechten wordt de verkoper door de koper gemachtigd om, indien deze jegens de verkoper aangegane betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door haar geleverde zaken terug te nemen.
12.7 Indien de koper ondanks het voorgaande in strijd met lid 12.3, 12.4 en 12.5, handelt, is hij verplicht de vordering die hij daarvoor verkrijgt, aan de verkoper over te dragen.
Betaling
13.1 Tenzij anders overeengekomen dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is koper van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist en heeft de verkoper de keuze hetzij de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring te annuleren dan wel te ontbinden, hetzij nakoming te vorderen waarbij vanaf de dag van het verzuim tot aan de dag der algehele voldoening de wettelijke rente over de openstaande vordering in rekening wordt gebracht.
13.2 Betaling geschiedt zonder enige korting of schuldvernieuwing. De koper is niet bevoegd enig bedrag wegens een tegenvordering in mindering te brengen op de koopprijs.
13.3 In het geval van annuleren of ontbinding is de koper aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.
13.4 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een enige verplichting van de koper jegens de verkoper, is de verkoper gerechtigd om alle hieruit voortvloeiende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bij de koper in rekening te brengen, welke kosten de koper zich verplicht te zullen voldoen.
13.5 De verkoper heeft het recht de nodige waarborgen voor betaling door de koper te verlangen, die gehouden zal zijn deze te geven, indien hij bij normale betalingstermijn in gebreke is gebleven.
Ontbinding en opschorting
14.1 Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de verkoper gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de verkoper zonder meer gerechtigd de koopovereenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, waarbij de verkoper tevens aanspraak kan maken op de schade die deze door de ontbinding heeft gelopen.
14.2 De verkoper is tevens gerechtigd de overeenkomst te ontbinden op het tijdstip dat de koper in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling wordt aangezegd, c.q. stillegging en liquidatie van de koper of diens onderneming, alsmede door beslaglegging, toetreding tot de wet schuldsanering, ondercuratelestelling of indien de koper anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
14.3 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, ondermeer bestaande uit winstderving en eventuele transportkosten.
14.4 Indien na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden aan het licht komen die de verkoper goede grond geven te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen, dan is de verkoper bevoegd de nakoming van zijn verbintenis op te schorten. De verkoper is bij opschorting bevoegd van de koper te verlangen dat deze voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn volledige verplichtingen.
Hoofdelijkheid
15.1 Indien aan twee of meer kopers gezamenlijk wordt verkocht, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de door hen gesloten overeenkomst.
Aansprakelijkheid
16.1 De verkoper is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan roerende of onroerende zaken, aan goederen of aan personen, een en ander tengevolge van of in de ruimste zin verband houdende met de door de verkoper geleverde zaken. Het hiervoor gestelde geldt niet, indien de schade het gevolg is van grove schuld of opzet van de zijde van de verkoper.
16.2 Aansprakelijkheid voor schade, zoals hiervoor omschreven, zal niet bestaan, indien de koper terzake van het risico van deze schade een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten of redelijkerwijs had kunnen sluiten.
16.3 Mocht op grond van wettelijke bepalingen vastgesteld worden dat de verkoper alsnog aansprakelijk is, zal deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot het bij de verkoper verzekerde deel.
16.4 In geval van aansprakelijkheid genoemd in het voorgaande lid, en de verkoper voor de schade niet verzekerd is, en niet redelijkerwijs had kunnen verzekeren of door een verzekering van de verkoper niet is gedekt, zal de aansprakelijkheid van de verkoper te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag van de koopsom.
16.5 Indien de verkoper van enige schade waarvoor hij krachtens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is en waarvoor de koper aansprakelijk is, toch door derden mocht worden aansprakelijk gesteld, dient de koper de verkoper terzake volledig te vrijwaren en hem alles dienen te vergoeden wat de verkoper aan derden uit dien hoofde zal moeten voldoen op grond van een met toestemming van de koper gesloten vaststellingsovereenkomst c.q. onherroepelijk en in hoogste instantie uitgesproken rechterlijke of daarmee vergelijkbare uitspraak (bindend advies of arbitraal vonnis).
Overmacht
17.1 Indien aan de zijde van de verkoper in de uitvoering van de overeenkomst sprake is van een niet-toerekenbare tekortkoming, dan zal de in artikel 8 genoemde leveringstijd, verlengd worden met de periode, gedurende welke de verkoper door de niet-toerekenbare tekortkoming verhinderd is aan zijn verplichtingen te voldoen.
17.2 Onder een tekortkoming die de verkoper niet kan worden toegerekend wordt verstaan, elke van de wil van de verkoper onafhankelijke gebeurtenis, die de nakoming tijdelijk of blijvend verhinderd of vertraagt en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de verkoper ontstaan.
17.3 Indien door een niet-toerekenbare tekortkoming de verkoper blijvend verhinderd is te presteren of de levering langer dan 2 maanden wordt vertraagd, zijn zowel de verkoper als de koper bevoegd de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, met in achtneming van artikel 17.4. In dit geval heeft de verkoper slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.
17.4 Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, indien door overmacht de resterende levering geheel onmogelijk wordt of meer dan 2 maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om, hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting, hetgeen hem reeds geleverd was naar de verkoper terug te zenden voor rekening en risico van de koper, indien de koper kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.
Intellectuele Eigendom
18.1 De koper verplicht zich alle intellectuele eigendomsrechten in de breedste zin des woords, welke rusten op de van de koper afkomstige goederen, te respecteren en zich te onthouden van gedragingen welke inbreuk maken op deze rechten. 
18.2 Verkoper behoudt zich alle aan haar toekomende intellectuele eigendomsrechten op door van haar afkomstige goederen, promotiematerialen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, modellen, afbeeldingen, gebruiksaanwijzingen etc. voor.
18.3 De van de verkoper afkomstige goederen, promotiematerialen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, modellen, afbeeldingen, gebruiksaanwijzingen etc. blijven eigendom van verkoper en mogen behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd, op enige wijze aan derden kenbaar worden gemaakt of te gelde worden gemaakt, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 5.000,-- per overtreding, onverminderd het recht van verkoper aanspraak te maken op schadevergoeding voor zover de schade meer mocht belopen dan voormeld boetebedrag.
Garantie
19.1 Verkoper geeft slechts garantie ten aanzien van de goederen indien en voor zover zulks bij het sluiten van de overeenkomst tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Eventuele garanties strekken zich niet verder uit dan de voor het betreffende product geldende fabrieksgarantiebepalingen. De garantie kan nimmer leiden tot een aansprakelijkheid die de waarde van het geleverde product, ten aanzien waarvan de garantie geldt, overtreft. De garantieplicht vervalt indien koper reparaties aan de producten verricht of wijzigingen aanbrengt.
Conversie
20.1 Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De nietigheid van enige bepaling heeft niet de nietigheid van de algemene voorwaarden tot gevolg.
Slotbepalingen
21.1 Alle met verkoper gesloten overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van verkoper.
 
 
General Sales and Delivery Terms
Definitions
1.1 In these Terms and Conditions 'Seller' refers to the limited company La Cucina Import B.V.
1.2 In these Terms and Conditions 'Buyer' refers to the party that purchases products and/or services from 'Seller'.
Applicability General Terms and Conditions
2.1 These Terms and Conditions are applicable to all offers, special offers, contracts and deliveries by 'Seller', unless parties explicitly have, in writing, agreed otherwise.
2.2 If 'Buyer' explicitly contradicts the applicability of these Terms and Conditions and/or refers to their own general conditions, an Agreement will be considered nonexistent.
2.3 The General Terms and Conditions of 'Buyer' will only bind 'Seller', at any given time, if they were accepted by 'Seller' in writing.
Offers
3.1 'Seller' will make offers in writing and offers are free of obligations. 'Seller' is not bound by verbal commitments. Offers will expire if 'Buyer' does not accept them within a reasonable term. If the offer is not accepted within a term determined by 'Seller', the offer will expire.
3.2 Weights, measures, images and information published in offers, special offers, catalogues, circular letters and other advertising material, are free of obligations and only serve the purpose of illustration. All prices indicated by 'Seller' are ex warehouse, unless explicitly arranged otherwise.
Acceptance
4.1 When an offer is accepted, 'Seller' will confirm the Agreement in writing with ‘Buyer’.
4.2 The Agreement will be binding to 'Seller' as soon as and to the extent that he has given confirmation to 'Buyer' in writing.
4.3 The confirmation is deemed to be correct, unless objections to the confirmation are received from 'Buyer' within 8 business days after sending the confirmation.
Authority
5.1 Only a person authorized under the statutes of 'Seller' and/or a registration for that purpose with the Chamber of Commerce to make binding agreements, can enter into agreements for 'Seller'.
5.2 Representatives and agents can only enter into binding agreements for 'Seller' if 'Seller' authorized them for that purpose.
Modifications
6.1 Modification of an Agreement and deviation of these Terms and Conditions will only come into effect, if they were agreed upon in writing by 'Buyer' and 'Seller'.
6.2 If, after entering into an Agreement of 'Seller' and 'Buyer', there are changes in the amount of sales tax, wages, other taxes, import duties, levies, premiums for employee insurances and/or other burdens, imposed by the government, or after a new Collective Labour Agreement is in place, or if pricing of raw materials and/or other materials have changed, 'Seller' is authorized to modify the agreed on price with due regard to (possible) existing relevant legal regulations insofar these modifications influence or may influence the execution of this Agreement.
6.3 If 'Seller' wishes to make use of abovementioned authority and intents to increase the agreed on price after entering into an Agreement, 'Buyer' may annul the Agreement within three weeks with due regard for the existing legal stipulations, with the exception of when the authorization for price increase results from the law.
Quality, Advertisement
7.1 'Seller' is committed to deliver the goods to 'Buyer' as they are described, and of the quality and in the amount as is further described in the confirmation.
7.2 'Seller' is committed to deliver goods to 'Buyer' that are made of decent materials and that have a solid build.
7.3 If 'Buyer' is of the opinion that 'Seller' has displayed a shortcoming in observing the obligations, and that 'Buyer' therefore has obtained certain rights, he must inform 'Seller' thereof in writing, and submit these writings via mail and/or telefax within 2 business days of discovery of the shortcoming or reasonable discovery time. If 'Buyer' fails to do so, his rights in this regard will expire. The rights of 'Buyer' will also expire if he tries to fix an alleged flaw without express written permission from 'Seller'.
Delivery Time
8.1 The approximate delivery time is determined by 'Seller' and basically is not a fixed deadline.
8.2 A fixed deadline will only be in place when 'Seller' indicates a certain date in his confirmation on which date delivery must take place, and if this date is explicitly indicated as fixed deadline.
8.3 The delivery time is determined with the expectation that 'Seller' will timely receive the necessary goods from third parties. If this expectation is violated, even if the circumstances could have been foreseen at the time of entering into the Agreement, the delivery time will be extended for the same amount of time as the duration of the delay. The delivery time will also be extended, if 'Buyer' modifies an Agreement after it is entered into, or if he in any other way delays its execution.
8.4 If the approximate delivery time set by the 'Seller' is exceeded, the 'Buyer' will have no claim for compensation of the damage, unless the opposite is explicitly clear from the law.
8.5 If the approximate delivery time as set by the 'Seller' is exceeded, the 'Buyer' does not have the right to disregard his own obligations toward the 'Seller'.
8.6 If 'Buyer' is of the opinion that exceeding the approximate delivery time set by 'Seller' is unreasonably damaging to him, 'Buyer' is required to supply 'Seller' with a reasonable delivery time by way of a Registered Letter.
8.7 After sending the abovementioned information, 'Buyer' is required to contact 'Seller' regarding the exceeding of the delivery time.
Delivery
9.1 'Seller' is required to package the merchandise in such a way that it will reach its destination in good condition (unless the nature of the merchandise dictates otherwise).
9.2 The merchandise will be delivered by 'Seller', or 'Seller' will have it delivered to the arranged location.
9.3 Transport of the merchandise will be at the expense and risk of 'Buyer'. 'Buyer' will provide insurance, also when delivery is free.
9.4 If a shipment is refused, proof of which consists of a written statement issued by the carrier, 'Seller' is not required to offer the goods a second time, until 'Buyer' has paid.
Purchase Obligation
10.1 'Buyer' is obliged to accept the purchased merchandise. If 'Buyer' refuses to accept the purchased merchandise, 'Seller' will set a term of one week, within which 'Buyer' shall accept the purchased merchandise, unless it becomes clear to 'Seller', from the communication of 'Buyer', that 'Buyer' will continue to refuse acceptance of the purchased merchandise.
10.2 If 'Buyer' (even after setting a last term) still fails to accept the bought merchandise, 'Seller' has the right to demand compliance with the Agreement, either by means of annulling or dissolving an extra-judicial declaration, without prejudice to their right to damages from 'Buyer'.
Storage
11.1 If, for whatever reason, 'Buyer' cannot accept the merchandise at the arranged time and the merchandise is ready for shipping, 'Seller' will store the merchandise at the request of 'Buyer', provided appropriate storage facilities are available, and he will take reasonable measures to prevent decline in quality, until the merchandise is delivered to 'Buyer'.
11.2 'Buyer' is obligated to compensate 'Seller' for the storage costs according to the rate generally charged by 'Seller', and if such rate is not available, according to the rate generally charged in the field, from the time the merchandise is first ready for shipping.
Reservation of Title
12.1 The title of delivered or still to deliver goods remains with 'Seller' and will only be transferred when 'Buyer' has settled the price, lease, costs, fines and damages regarding the delivered merchandise, including previous and subsequent deliveries.
12.2 'Buyer' is prohibited to transfer title of goods to be delivered by him to third parties, before he himself has become the legal owner of said goods, nor can he give them as security in the power of a third party.
12.3 'Buyer' is only authorized to resell the merchandise held in property if 'Seller' explicitly gives permission for this in writing, which will always be subject to the condition that resale can only take place within the scope of the regular conducting of business of 'Buyer'.
12.4 If 'Buyer' is authorized to resell, while 'Buyer' has not yet met his requirements, 'Buyer' is obliged to request cash payment of the third buyer, or deliver the merchandise under reservation of title to the third-buyer, or acquire Certainty of Payment of the third buyer for the merchandise in another manner.
12.5 If the aforementioned obligations of the 'Buyer' are exceeded, the purchase price will be claimable in full and immediately.
12.6 Without prejudice to the previous rights accorded to him, 'Buyer' authorizes 'Seller', if the payment commitments to 'Seller' are not or not adequately met, to reclaim the delivered merchandise without notice or legal intervention.
12.7 If 'Buyer', despite the aforementioned, acts contrary to paragraph 12.3, 12.4 and 12.5, he is required to transfer the relevant claim to 'Seller'.
Payment
13.1 Unless agreed otherwise, invoices must be paid 14 days after invoice date. If 'Buyer' does not meet this payment requirement he will automatically be held in default without further notice and 'Seller' has the choice to cancel or rescind the Agreement by way of an extra-judicial declaration, or to demand observance of payment regulations, with the addition of legal interest calculated over the period from payment due date to the day of full payment.
13.2 Payment shall be made in full without any discount or renewal. 'Buyer' is not qualified to subtract any amount of the purchase price as counterclaim.
13.3 In case of cancellation or rescission 'Buyer' is liable for damage incurred by 'Seller', existing partly of loss of profit and transportation costs.
13.4 In case of attributable shortcomings in the observing of a sole obligation of 'Buyer' toward 'Seller', 'Seller' is authorized to charge 'Buyer' for all judicial and extra-judicial costs, and 'Buyer' commits to paying those costs.
13.5 'Seller' has the right to request certain guarantees for payment from 'Buyer', who shall be obliged to comply, in case he defaulted on the regular payment term.
Rescission and suspension
14.1 If 'Buyer' does not, not properly or not timely fulfil his obligations, which are a consequence of the Agreement entered into with 'Seller' or a related agreement, 'Seller' is authorized to rescind the sales contract by way of an extra-judicial declaration, which also allows 'Seller' to claim damages incurred because of this rescission.
14.2 'Seller' is also authorized to rescind the Agreement at the time of declaration of the state of bankruptcy or suspension of payment for 'Buyer', or when the business of 'Buyer' is suspended and liquidated, or by attachment of property, participation in the Refinancing of Debt Act, Appointment of Guardian, or if 'Buyer' through other reasons no longer has the power of disposal of his capital or parts thereof, unless the Receiver or the Conservator recognizes the obligations resulting from this Sales Agreement as a claim by creditors in respect to debts incurred by the general body of creditors.
14.3 The rescission will cause existing claims to be immediately claimable. 'Buyer' is liable for the damage incurred by 'Seller', in part consisting of loss of profit and possible transportation costs.
14.4 If, after entering into the Agreement, conditions come to light that give 'Seller' good reasons to fear 'Buyer' will not fulfil his obligations, 'Seller' is authorized to postpone honouring his commitment. When 'Seller' postpones, he is qualified to request 'Buyer' to offer sufficient certainty for honouring his full obligations.
Joint Liability
15.1 If two or more parties buy jointly, both parties are jointly and severally liable for the full observance of the Agreement entered into by them.
Liability
16.1 'Seller' is not liable for direct or indirect damage, regardless of the cause, to moveable or immoveable properties, to merchandise or to people, for instance due to merchandise delivered by 'Seller', in the broadest sense. Aforementioned is not applicable if the damage is caused by major fault or intention of 'Seller'.
16.2 Liability for damage as afore described will not exist if 'Buyer', in view of the risk of this damage, has taken out an insurance contract or if he can reasonably do so.
16.3 If, on account of legal stipulations, it is established that 'Seller' is liable, this liability will at all times be limited to the portion insured with 'Seller'.
16.4 In case of liability as mentioned in the previous paragraph, and 'Seller' is not insured for the damage, or could not have reasonably insured it, or the damage is not covered by an insurance from 'Seller', the liability of 'Seller' will at all times be limited to the amount of the purchase sum.
16.5 If a third party would hold 'Seller' liable for damage for which he is not liable according to these General Conditions, and for which 'Buyer' is liable, 'Buyer' shall fully indemnify 'Seller' in this regard and shall compensate all costs 'Seller' must pay to third parties for this reason, on account of a Decree Agreement entered into with permission of 'Buyer', or irrevocably and in highest instance pronounced judicial or comparable pronouncement (binding advice or arbitral judgment).
Force Majeure
17.1 If 'Seller', during execution of the agreement, encounters a shortcoming for which 'Seller' is not liable, the delivery time mentioned in article 8, will be extended with the period 'Seller' is unable to comply with his obligations due to the shortcoming which he is not liable for.
17.2 A shortcoming 'Seller' cannot be held liable for could be each instance that is not dependent on the wish of 'Seller', that delays the observance temporarily or indefinitely and, furthermore, all causes that develop not through fault or risks taken by 'Seller'.
17.3 If 'Seller' remains unable to deliver the merchandise, due to a shortcoming he is not liable for, or if delivery is delayed for more than 2 months, both 'Seller' and 'Buyer' are authorized to rescind the Agreement in whole or in part by way of an extra-judicial declaration, in consideration of article 17.4. In this case 'Seller' only has a right to compensation of the costs he incurred.
17.4 If the Agreement is already partly executed, and Force Majeure renders the remaining delivery completely impossible, or delays it by more than 2 months, 'Buyer' is authorized to keep the part of the merchandise already delivered and pay the amount owing thereof, or to consider the Agreement expired, which will also apply to the part of the merchandise already delivered, under the obligation to return the delivered merchandise to 'Seller' at the expense and risk of 'Buyer', if 'Buyer' can demonstrate that the part of the merchandise already delivered cannot be used effectively by 'Buyer' due to non delivery of the remaining goods.
Intellectual Property
18.1 'Buyer' obligates himself to respect all intellectual Rights of Ownership which apply to 'Buyer's' merchandise in the broadest sense of the word , and he will refrain from behaviours which may infringe on these rights.
18.2 'Seller' reserves all future Intellectual Rights of ownership on its merchandise, promotion materials, designs, sketches, drawings, models, images, directions for use, etc.
18.3 Merchandise, promotion materials, designs, sketches, drawings, models, images, directions for use, etc. from 'Seller' remain 'Seller's' property and may not be duplicated, made public in any way to third parties or be sold without express written permission. Violating these rules is punishable with an immediately payable fine of € 5,000.-- per violation, subject to 'Seller's' right to claim compensation if the damage would exceed the abovementioned fine.
Warranty
19.1 'Seller' shall only supply a warranty with regard to the merchandise, if and to the extent this is explicitly agreed upon in writing between parties. Possible warranties will not exceed the factory warranty stipulations in place for the relevant product. The warranty can never lead to a liability exceeding the value of the delivered product, for which the warranty is in place. The warranty obligation expires if 'Buyer' makes repairs or modifications to the products.
Conversion
20.1 If and to the extent no appeal can be made on account of reasonability or natural justice or the unreasonable onerous character regarding any stipulation in these General Conditions, that particular stipulation shall as far as content and application is concerned be given a meaning as similar as possible, so it will be possible to appeal thereon. The invalidity of any stipulation will not result in the invalidity of the General Conditions.
Final Provisions
21.1 All Agreements entered into with 'Seller' are subject to Dutch Law. All disputes resulting from or connected to these contracts shall be presented to the competent court of the area where 'Seller' is established.